Hợp đồng bù trừ chi phí (cost reimbursable contract) là gì?
Bài viết chưa công bố


Hợp đồng bù trừ chi phí (đôi khi được gọi là hợp đồng cộng chi phí vốn Cost Plus Contract) là hợp đồng trong đó nhà thầu được hoàn trả chi phí thực tế mà họ phải chịu khi thực hiện công việc, cộng với một khoản phí bổ sung (với mục tiêu khích lệ để hoàn thành công việc).


Hợp đồng bù trừ chi phí (cost reimbursable contract) là gì?


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.