Bản thiết kế sơ bộ (Brief) là gì?
Bài viết chưa công bố


Rất nhiều dự án không thể triển khai vì khách hàng/chủ đầu tư không đưa ra mô tả định hướng dự án từ đầu, còn gọi là brief.


Bản thiết kế sơ bộ (Brief) là gì?


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.