Practice khác với routine như thế nào?
Bài viết chưa công bố


Practice và Routine là 2 từ có nghĩa khá giống nhau, rất khó dịch sang tiếng Việt một cách chính xác. Bài viết sau sẽ phân biệt chính xác bản chất nội hàm của 2 từ này.


Practice khác với routine như thế nào?


Open Modal
Phát triển phần mềm theo yêu cầu, chi phí thấp, chất lượng cao và đặc biệt chúng tôi luôn đồng hành và phát triển cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện, giúp doanh nghiệp khách hàng bứt phá và thành công. Streamline Your Business with Outsourcing. We provide ongoing support and training to our remote teams to ensure they are equipped with the latest knowledge and skills needed to excel in their roles. We also have a full team of experts who can help you guide and help your outsourced team members who work from home.